Code of ethics

Desatero
company and its employees
1

Usilují o udržení vysokého standardu poskytovaných služeb při vědomí, že zájem obchodního partnera a jeho spokojenost jsou prvořadé.

2

Obchodní jednání vedou v souladu s obchodními zájmy účastníků bez jakékoliv předpojatosti či zvýhodňování.

3

Budují tvůrčí a profesionální pracovní prostředí.

4

Podporují kolegiálního ducha a zdravé podnikatelské myšlení.

5

Podnikají ekologicky a minimalizují vznik odpadů. Vzniklé odpady třídí a předávají k likvidaci odborným společnostem.

6

Uplatňují princip rovnoprávnosti a nestranného jednání vůči všem, zejména bez ohledu na rasový nebo etnický původ, barvu pleti, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk nebo zdravotní postižení.

7

Chrání v souladu s právními předpisy veškerá data a osobní údaje.

8

Prosazují princip nulové tolerance ke všem formám trestné činnosti.

9

Při veřejné prezentaci společnosti respektují její hodnoty.

10

Respektují základní lidská práva a svobody.

© Prague Congress Centre