CZ  |   EN
Logo
2018
02. 06. — 08. 06. — World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering (IUPESM)
Počet účastníků: 3000
Světový kongres o medicínské fyzice a biomedicínském inženýrství pořádá Česká společnost fyziků v medicíně a Kongres biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky a fyziků v medicíně. Toto společné setkání medicínských fyziků, biomedicínských inženýrů a zdravotníků z příbuzných oborů konané jednou za tři roky je jedinečnou příležitostí k propojení profesionálů z celého světa, učit se a sdílet znalosti a diskutovat o nejnovějších výsledcích výzkumu a technologickém pokroku, stejně jako o nových poznatcích jak v lékařské fyzice, tak v oblasti biomedicínského inženýrství. Vedle čistě vědeckých a technologických témat se kongres v roce 2018 zaměří také na další aspekty profesionálního zapojení do zdravotní péče, jako je vzdělávání a školení, akreditace a certifikace, hodnocení zdravotnických technologií nebo bezpečnost pacientů.   Více na stránkách pořadatele
07. 07. — 13. 07. — Congress of Federation of European Biochemical Societies (FEBS) 2018
Počet účastníků: 2500
Kongres FEBS, jeden z největších evropských kongresů na téma biochemie, představuje platformu pro mezinárodní vědeckou výměnu v oblasti nejnovějších objevů v biochemii, molekulární biologii a dalších příbuzných oborech. Kongres zahrnuje kromě přednášek, prezentovanými špičkovými vědci včetně laureátů Nobelovy ceny, také symposia informující o nejnovějších objevech ve výzkumu, posterové sekce a různé workshopy a další aktivity.   Více na stránkách pořadatele
17. 07. — 20. 07. — The International Neuromodulation Society Congress (INS) 2018
Počet účastníků: 1000
Mezinárodní společnost zabývající se neuromodulací (INS) je nezisková skupina lékařů, vědců a inženýrů, která se věnuje vědeckému vývoji a povědomí o neuromodulaci - změně nervové aktivity prostřednictvím dodávání elektrických stimulací nebo chemických látek do cílových míst v těle. Jejím posláním je podporovat a šířit vědecké poznatky, vzdělání a dostupnost všech aspektů neuromodulace.   Více na stránkách pořadatele
23. 07. — 27. 07. — The International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP)
Počet účastníků: 1800
23. ročník Světového kongresu Mezinárodní asociace dětské a dorostové psychiatrie a příbuzných povolání se poprvé koná v regionech střední a východní Evropy. Cílem kongresu je nejen nabídnout jedinečnou příležitost sdílet nejmodernější poznatky a trendy v této oblasti, ale také zdůraznit význam komplexní péče o duševní zdraví dětí a dospívajících jako hlavní priority moderní společnosti v 21. století.   Více na stránkách pořadatele
21. 08. — 26. 08. — 34th ICPE International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management 2018
Počet účastníků: 1400
34. mezinárodní konference společnosti pro farmakoepidemiologii & terapeutické řízení rizik (ICPE) s doprovodnou výstavou.   Více na stránkách pořadatele
02. 09. — 05. 09. — ISPCAN 2018 International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect
Počet účastníků: 1500
Mezinárodní kongres ISPCAN (Mezinárodní společnost pro ochranu dětí před týráním a zneužíváním). Posláním je prevence krutosti vůči dětem ve všech národech a formách: fyzické týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání, dětská prostituce, citové týrání a dětská práce, pomoc dětem ulice či dětem ve válce. Mezinárodní společnost pro ochranu dětí před týráním a zneužíváním, založená roku 1977, je celosvětová organizace sdružující jednotlivce i instituce, jenž společně bojují proti násilí všeho druhu na dětech.   Více na stránkách pořadatele
24. 09. — 29. 09. — 27. výroční zasedání ESMAC (European scientific society for clinical gait and movement analysis)
Počet účastníků: 500
27. výroční konference ESMAC přednášky a prezentace pokrývající celé spektrum analýz pohybu. Cílem společnosti ESMAC (Evropské společnosti pro analýzu pohybu u dospělých a dětí) je podněcovat a rozvíjet vědecké poznatky, odbornou interakci a výměnu názorů mezi členy společnosti týkající se analýzy pohybu u dospělých a dětí v klinickém a výzkumném prostředí. ESMAC víceoborová platforma propojující klinické a bioinženýrské disciplíny od základních až po aplikované obory. Sdružuje členy z mnoha oblastí: ortopedické lékaře, fyzioterapeuty, vědce v oblasti lidského pohybu, biomechaniky a biomedicínské inženýry stejně jako zástupce mnoha dalších profesí.   Více na stránkách pořadatele
06. 11. — 08. 11. — 27. konference GIS Esri v ČR
Počet účastníků: 800
Konference GIS Esri je největším oborovým setkáním geoinformatiků v České republice a již více než dvacet pět let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru. Témata přednášek sahají od veřejné správy na krajské i místní úrovni přes správu inženýrských sítí až po přírodní vědy, dálkový průzkum Země nebo kartografii. Specializované workshopy, vedené odborníky z ARCDATA PRAHA a Esri, informují o technologických novinkách a představují optimální pracovní postupy a praktické rady pro práci s ArcGIS. Nedílnou součástí konference je i bohatý doprovodný program zahrnující například různé soutěže, tematické expozice či výstavu posterů a velkých map.   Více na stránkách pořadatele
2019
07. 05. — 11. 05. — The International Gastric Cancer Congress (IGCC) 2019
Počet účastníků: 3000
13. mezinárodní kongres o rakovině žaludku pro 3 000 delegátů. Rakovina žaludku je nadále hlavním zdravotním problémem v Evropě, v asijsko-pacifickém regionu, v Americe, na Středním východě a v Africe. Z celosvětového hlediska jse diagnostikováno téměř 1 milion pacientů s rakovinou žaludku za rok a 750 000 jich na tuto agresivní rakovinu zemře. Výzkum rakoviny žaludku se vyvíjí rychle. Nové pohledy na biologii nádorů a pokrok v poskytování zdravotní péče umožňují přesnější diagnostiku, efektivnější léčbu a lepší kvalitu péče. V Praze se sejdou odborníci z mnoha oborů, od základních výzkumníků, klinických vědců a lékařů ze všech oborů a dalších zdravotníků.   Více na stránkách pořadatele
20. 05. — 25. 05. — SIOPE CRC - Výroční zasedání Mezinárodní společnosti pro dětskou onkologii
Počet účastníků: 1000
Mezinárodní společnost pro dětskou onkologii je jediná celoevropská organizace zastupující všechny odborníky pracující v oblasti dětské onkologie. S více než 1 680 členy ve 35 evropských zemích dnes SIOPE zajišťuje nejlepší péči a výsledky pro všechny děti a dospívající trpící rakovinou v Evropě.   Více na stránkách pořadatele
08. 06. — 13. 06. — 14. kongres Federace evropských sdružení vědy o laboratorních zvířatech (FELASA) 2019
Počet účastníků: 1200
FELASA, Federace evropských sdružení vědy o laboratorních zvířatech, zastupuje společné zájmy v prosazování všech aspektů věd o laboratorních zvířatech v Evropě i mimo ni. FELASA se zasazuje o zodpovědné vědecké chování se zvířaty v biologických vědách se zvláštním důrazem na zajištění dobrých životních podmínek zvířat. Součástí kongresu bude i doprovodná výstava.   Více na stránkách pořadatele
09. 09. — 14. 09. — ISFG - 28. kongres International Society for Forensic Genetics 2019
Počet účastníků: 600
Mezinárodní společnost pro forenzní genetiku je mezinárodní sdružení podporující vědecké poznatky v oblasti genetických markerů analyzovaných pro forenzní účely. ISFG vznikla v roce 1968 a představuje více než 1 100 členů z více než 60 zemí. 28. mezinárodní kongres Mezinárodní společnosti pro forenzní genetiku představuje hlavní mezinárodní akci pořádanou v rámci ISFG.   Více na stránkách pořadatele
Kontakt
5. května 1640/65, Nusle
140 00 Praha 4, ČR

Tel.: +420 261 171 111
Fax: +420 261 172 010
Rezervace: +420 261 172 222
Datová schránka: k4ietd4
Jak se k nám dostanete
                   CZ | EN

© 2017 Prague Congress Centre
Ochrana soukromí